...

ul. Zambrowska 36, Kleosin

poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00

+48 85 717 03 97

Regulamin przychodni
>
Regulamin przychodni
>

regulamin przychodni

Zapoznaj się z zasadami panującymi w Arte-medica

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NZOZ „ARTE – MEDICA”

EDYTA ARTEMIUK

W KLEOSINIE

 

Podmiot leczniczy NZOZ ”Arte-Medica” Edyta Artemiuk działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012 Nr 159);
 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.);
 6. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Niniejszy dokument reguluje sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARTE – MEDICA” w Kleosinie.

 • 2
 1. Podmiot leczniczy został utworzony na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.12.2013 w sprawie utworzenia NZOZ „ARTE – MEDICA” Edyta Artemiuk, pod numerem księgi 0000000163894 .
 2. Podmiot leczniczy działa pod firmą NZOZ „Arte-Medica” Edyta Artemiuk.
 • 3

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu Leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni, na podstawie umów cywilnoprawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.

 

 • 4

W Podmiocie Leczniczym udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru do placówki, do lekarza, pielęgniarki i położnej, w warunkach ambulatoryjnych, a w uzasadnionych medycznie przypadkach w warunkach domowych, a także świadczenia profilaktyczne zgodnie z zakresem przewidzianym umowami podpisanymi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania podmiotu

 

 • 5
 1. Podstawowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 2. Nie można odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 3. Zadania podstawowej opieki zdrowotnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1816) .

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu

 • 6
 1. Podmiotem leczniczym kieruje jego właściciel Edyta Artemiuk.
 2. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego tworzą komórki organizacyjne:
 • Poradnia Lekarza POZ,
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 • Gabinet pielęgniarki POZ,
 • Gabinet położnej POZ,
 •  

Rozdział IV

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 • 7

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 • 8

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych:

 • pielęgnacyjnych;
 • leczniczych;
 • diagnostycznych;
 • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Rozdział V

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 • 9

NZOZ „Arte-Medica” Edyta Artemiuk mieści się w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 36.

Rozdział VI

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 • 10
 1. Świadczenia zdrowotne w NZOZ udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Pomieszczenia oraz wyposażenie Przychodni w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
 1. Aparatura i sprzęt medyczny Podmiotu są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 11
 1. Warunkiem udzielenia nieodpłatnych świadczeń jest aktualny dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Ceny za świadczenia udzielane za odpłatnością są cenami wynikającymi z umów cywilno-prawnych – wykaz cen jest aktualizowany i udostępniony pacjentom na tablicy ogłoszeń w przychodni.
 3. Ceny za świadczenia udzielane na życzenie Pacjenta, bez skierowania lub wykraczające poza kompetencje podstawowej opieki zdrowotnej są cenami umownymi zawartymi w cenniku dostępnym w siedzibie Podmiotu leczniczego, o wysokości których Pacjent musi być poinformowany.
 4. W przypadku pobierania odpłatności za udzielone świadczenia medyczne, wysokość pobieranych opłat za wykonane świadczenie musi być każdorazowo zaakceptowane przez Pacjenta.
 • 12
 1. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 8:00do17:45, zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 2. Z uwagi na czas pandemii i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego wprowadzono możliwość uzyskania świadczenia medycznego poprzez teleporadę .
 1. Teleporada udzielana jest za zgodą pacjenta,w formie porady telefonicznej podczas której, lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta , w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia takiego świadczenia zdrowotnego lekarz może wypisać e-receptę, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne. Jeśli lekarz stwierdza konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego , umawia pacjenta na wizytę osobistą.
 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 2. W uzasadnionych przypadkach ( czyli w sytuacjach kiedy pacjent jest obłożnie chory , leżący , ma trudności w poruszaniu się ) świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 3. Zgłaszanie i rejestracja takich wizyt jest do godziny 11:00
 4. Brak własnego transportu nie jest powodem udzielania wizyty domowej.
 5. O wizycie domowej decyduje lekarz, po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem lub jego opiekunem.
 6. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia albo stanu zagrożenia życia Podmiot udziela pomocy doraźnej każdej osobie zgłaszającej się, która wymaga takiej pomocy.
 7. Wizyty domowenie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań,

wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.

 • 13
 1. Lekarze w NZOZ udzielają świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez wizyty domowe. Dni i godziny przyjęć (w tym wizyt domowych) określa harmonogram pracy świadczeniodawcy stanowiący integralną część umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. W ramach realizacji zakresu świadczenia lekarza POZ, zapewnione jest funkcjonowanie gabinetu zabiegowego oraz puntu szczepień od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Personel medyczny wykonujący szczepienia ochronne posiada uprawnienia do wykonywania szczepień.
 3. W gabinecie zabiegowym, o którym mowa w ust. 2 wykonywane są, zabiegi i procedury diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, związane z udzieloną przez lekarza poradą lekarską.
 4. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia świadczeniobiorcy, zapewniona jest realizacja świadczeń, o których mowa w ust. 3, także poprzez wizyty domowe. Na realizację zleceń pozostających w kompetencjach pielęgniarki POZ, lekarz POZ wydaje skierowanie.
 5. W przypadku, gdy w wyniku udzielonej przez lekarza porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, Przychodnia zapewnia pobranie materiałów do badań w siedzibie Podmiotu leczniczego we wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 9:30 lub innym wskazanym miejscu, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 6. Pobranie badań w domu chorego lekarz zleca pielęgniarce POZ, do której zadeklarowany jest pacjent.
 7. Wykaz badań diagnostycznych, które zobowiązany jest wykonać i finansować lekarz POZ, a które są mu niezbędne przy realizacji świadczeń, stanowi załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
 8. Lekarz kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
 9. Lekarz może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego świadczeniobiorcy na leki zalecane przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
 10. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:
 • to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego;
 • ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki;
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania;
 • w dni ustawowo wolne od pracy oraz po godzinie 18:00 w pozostałe dni pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta;
 • najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wskazywany jest przez Kierownika po podpisaniu stosownej umowy na realizowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

 

 • 14
 1. Podmiot leczniczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta – po przedstawieniu pisemnej prośby i akceptacji właściciela NZOZ Arte-medica w Kleosinie, tj. Edyty Artemiuk
 • zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.
 1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w ust. 2, w następujący sposób:
 • do wglądu w Podmiocie;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W takim przypadku w NZOZ pozostaje kopia dokumentacji.

Rozdział VII

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami

 

 • 15
 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego przewodnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania diagnostyczne.
 2. Podmiot współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w Podmiocie, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Podmiocie.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a NZOZ.
 4. Ponadto zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi zawarte są w kompetencjach lekarza POZ oraz ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 5. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz współpracuje z:
 6. pielęgniarką POZ i położną POZ, wybranymi przez świadczeniobiorcę;
 7. innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami pacjentów;
 8. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
 9. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka współpracuje z:
 10. lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 11. pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
 12. położną POZ;
 13. pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 14. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 15. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
 16. rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.
 17. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna współpracuje z:
 18. lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
 19. lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 20. pielęgniarką POZ;
 21. pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
 22. pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 23. inną położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
 24. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 25. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
 26. W/w lekarz współpracuje ściśle z podmiotami leczniczymi, które udzielają stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, z klinikami i instytucjami naukowymi.
 27. Współpracując z innymi podmiotami leczniczymi, czy też z lekarzami prowadzącymi praktyki indywidualne lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, i w tym celu:
 28. kierować go na badania diagnostyczne i do takich zakładów (przede wszystkim własnego i mających umowę z Zakładem), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,
 29. w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,
 30. w razie konieczności leczenia stacjonarnego kierować pacjenta do właściwego szpitala, ,
 31. informować pacjentów, że nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do uzyskania świadczeń specjalistycznych:
 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 •  
 1. Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 1. Lekarze Podmiotu leczniczego są zobowiązani prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • 16

Lekarz POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w warunkach ambulatoryjnych i domowych w zakresie:

 • działań mających na celu utrzymanie zdrowia,
 • działań mających na celu profilaktykę chorób,
 • działań mających na celu rozpoznanie chorób,
 • działań mających na celu leczenie chorób,
 • działań mających na celu usprawnianie pacjenta,

a także orzeka i opiniuje o stanie zdrowia.

 • 17

W zakresie działań Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego leży udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 • wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych,
 • wykonywanie opatrunków, pomiarów RR, pobierania krwi do badań analitycznych ,
 • wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień i szczepień zalecanych,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • prowadzenie profilaktyki w tym bilanse zdrowia w grupach wiekowych ,
 • planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek,
 • organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej.
 • 18

Do zadań Gabinetu pielęgniarki POZ i położnej POZ należy planowanie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej, opieki położniczo-ginekologicznej nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:

 • promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • świadczeń pielęgnacyjnych;
 • świadczeń diagnostycznych;
 • świadczeń leczniczych;
 • świadczeń rehabilitacyjnych.
 • 19

Do obowiązków pracowników rejestracji należy:

 • udzielanie pacjentom kompetentnych i wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy lekarzy i innych komórek organizacyjnych, a także obowiązujących przepisach w zakresie działalności Przychodni;
 • sprawdzanie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;
 • rejestrowanie pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub osoby inne;
 • zakładanie i uzupełnianie historii choroby oraz porządkowanie i przechowywanie ich w systemie elektronicznym;
 • przyjmowanie zgłoszeń od pacjentów na wizyty lekarskie domowe, przekazywanie ich właściwemu lekarzowi;
 • po zakończeniu przyjęć umieszczanie dokumentacji w systemie elektronicznym;
 • prowadzenie dziennej ewidencji przyjęć pacjentów;
 • rejestrowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktywowanie, modyfikowanie, dodawanie deklaracji pacjentów w programie do rozliczeń z NFZ.
 • 20

Do zadań Właściciela należy:

 • prowadzenie spraw personalnych pracowników NZOZ;
 • przydział odzieży i obuwia roboczego;
 • przygotowywanie comiesięcznych dokumentów do księgowania;
 • obieg korespondencji związanej z funkcjonowaniem zakładu;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług medycznych w zakresie podpisanej umowy z NFZ;
 • dokonywanie przelewów w zakresie dokumentów rozliczeniowych z ZUS i urzędem skarbowym;
 • dokonywanie przelewów bankowych w zakresie wynagrodzeń za pracę i z tytułu świadczenia usług medycznych i innych dla przychodni;
 • bieżące śledzenie zmian legislacyjnych dotyczących zakresu działalności Przychodni, tworzenie, modyfikacja i dostosowywanie istniejących dokumentów.
 • 21
 1. Do realizacji zadań i celu, dla którego NZOZ został utworzony niezbędne jest współdziałania komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego. Odbywa się to poprzez:
 • usprawnianie procesów informacyjno – decyzyjnych,
 • prawidłowy przepływ informacji diagnostycznych, leczniczych, organizacyjnych,
 • prawidłową realizacja zadań NZOZ,
 • integrację działań komórek organizacyjnych;
 • dbanie o należyty wizerunek NZOZ.
 1. Podstawowym elementem współdziałania są okresowe spotkania Właściciela Przychodni z personelem. Spotkania mają na celu:
 • wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania,
 • przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania, przedstawianie propozycji usprawnień,
 • omówienie realizacji zadań oraz wymianę poglądów dotyczących problemów w realizacji zadań,
 • ocenę sytuacji finansowej i omówienie perspektyw.

 

Rozdział VIII

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 • 22
 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Podmiot pobiera opłatę na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U.09.52.417 ze zmianami) w sposób następujący:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

Rozdział IX

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 

 • 23
 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego Pacjent ma prawo przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie:
  1. umów z placówkami partnerskimi- rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a Pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążony kosztami usługi;
  2. indywidualnego rozliczenia z Pacjentem.
 3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 4. Każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego Pacjent otrzymuje paragon. Na życzenie Pacjenta wystawiana jest faktura VAT.

 

 • 24
 1. Opłaty mogą być pobierane w następujących przypadkach:
  1. w przypadku udzielenia świadczenia Pacjentowi nieubezpieczonemu lub takiemu, który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych z płatnikami;
  2. w przypadku udzielania świadczenia Pacjentowi, który korzysta ze świadczeń nie objętych umowami z NFZ.

 

 

Rozdział X

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi

 

 • 25
 1. Podmiotem leczniczym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz właściciel.
 2. Właściciel samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Właściciel wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 • 26

Do wyłącznej dyspozycji właściciela należy:

 1. organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,
 2. zatwierdzenie planów inwestycyjnych,
 3. wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw,
 4. reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym,
 5. zawieranie umów na usługi medyczne,
 6. podpisywanie umów cywilnoprawnych,
 7. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przychodni,
 8. występowanie i współpraca z mediami,
 9. nagradzanie i karanie pracowników.
 • 27

Podczas nieobecności Właściciela zastępstwo pełni upoważniony przez niego pracownik.

 • 28
 • Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Przychodni należy:
 • dbałość o interesy pracodawcy,
 • przestrzeganie obowiązujących regulaminów,
 • sumienna i rzetelna praca,
 • wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • samokształcenie,
 • przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
 • zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uwag,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki.
 • Pracownicy Przychodni mają prawo do:
 • poszanowania przez przełożonych i współpracowników,
 • zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień pracowniczych zagwarantowanych prawem pracy,
 • samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek organizacyjnych w załatwianiu spraw,
 • reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych z przełożonym,
 • odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 • 29
 1. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy prawa.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na tablicy ogłoszeń Zakładu oraz jego stronie internetowej.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Podmiocie leczniczym.
 5. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po zatwierdzeniu go i podpisaniu przez Właściciela Podmiotu leczniczego.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania ? Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

ul. Zambrowska 36, Kleosin

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 08:00-18:00

Wtorek: 08:00-18:00

Środa: 08:00-18:00

Czwartek: 08:00-18:00

Piątek: 08:00-18:00

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne

Mapa dojazdu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.